تلگرام

داهوا تکنولوژی HDCVI گام بزرگ دیگر را به عصر چهارم می برد

را به عصر چهارم می برد HDCVI تکنولوژي
گام بزرگ دیگر!
به سرعت در حال تبدیل شدن به اصلی ترین جریات تغییر و تحولات در سیستم هاي نظارت تصویري آنالوگ است. بر اساس گزارش HD آنالوگدر سال HDCVI تغییر پیدا خواهند کرد. داهوا با معرفی HD تا سال 2018 بیش از 90 درصد دوربین هاي آنالوگ به دوربین هاي آنالوگ IHS
2012 رهبري این جریان را به دست گرفت و این پیشگامی را با تقویت تکنولوژي و هنر خود در ارائه عملکرد و کیفیت در زمینه هاي کیفیت
HDCVI قدرتمندانه ادامه می دهد. تکنولوژي ارائه شده در HDCVI تصویر، تصویر برداري در محیط هاي کم نور ، هوشمندي و کاربري وسیع در
انتخاب کنند. با حضور ،IP خود برابري می کند. مشتریان می توانند سیستم مناسب خود را بدون محدود شدن به گزینه IP به خوبی با معادل
IP و HDCVI, TVI, AHD, CVBS مالتی مود که میتوانند تصاویر دوربین هاي DVR دستگاه هاي را ذخیره کنند، ارتقاي سیستم هاي نظارت
تصویري در هر پروژه کوچک و بزرگی ، به کاري سهل و آسان تبدیل شده است.
HD توسعه بیشتر آنالوگ در گرو انطباق با نیازمندي هاي پروژه هاي بزرگ و ارتباطات و به هم پیوستگی اطلاعات می باشد. همین امر نیز
هدایتگر سیستم هاي امنیتی در چند سال آینده می باشد. درك عمیقی از هوش مصنوعی تکنولوژي کلیدي در تحقق این امر خواهد بود.
HDCVI ورود به عصر جدید – 4.0
براي حس چند بعدي IoT-HDCVI، 4 براي دریافت کیفیت تصاویر فوق العاده K-HDCVI : را در 3 قالب کلیدي ارائه می دهد HDCVI داهوا 4.0
به داده هاي بولین قابل جستجو! در جهت ارتقاي رضایت مشتریان، محصولات جدید در طی سال CVI را براي تبدیل تصویر Al-HDCVI و
HDCVI میتوانند انتظار قابلیت هاي متنوع و نوآورانه اي را از HDCVI 2017 معرفی خواهند شد. جامعه داشته باشند که کاربري هاي وسیعی را
در پی خواهد داشت.
بر مشکل عمده HDCVI متناسب آنها می باشد. معماري تکنولوژي DVR و دستگاه هاي Ultra HD 4 داهوا شامل حصول تصاویر K-HDCVI
قابل تحقق بود) فائق آمده است. همین نکته مزیت IP محدودیت پهناي باند در دستیابی به رزولوشن هاي بالا (که پیش از این فقط در دوربین
موجب میشود HDCVI در IoT نیز با تکیه بر تکنولوژي IoT-HDCVI را در آینده توسعه می بخشد. تکنولوژي HDCVI بزرگی است که پتانسیل
دوربین ها بتوانند علاوه بر عملکرد اساسی خود که همان ارسال تصاویر است ، اطلاعات دیگري مانند آلارم ، دما و رطوبت را نیز ارسال کند. علاوه
پشتیبانی می کند که موجبات عملکرد DVR از انتقال همزمان چند نوع اطلاعات بین دوربین و دستگاه HDCVI بر این ها معماري تکنولوژي
باعث HDCVI در real time فراهم آورده است. انتقال نزدیک به IoT را در راهکار هاي DVR مناسب دوربین هاي حسگر چند بعدي و دستگاه
را با یادگیري عمیق هوش مصنوعی تلفیق می HDCVI نیز صدا و تصویر AI-HDCVI . پاسخ بهتري داشته باشد IoT می شود این تکنولوژي در
به اطلاعات HDCVI داهوا در طبقه بندي تصاویر و تشخیص صدا دقتی نزدیک به هوش انسانی دارد و باعث تغییر صدا و تصویر AI-HDCVI . کند
قابل جستجوي بولین می گردد. خروجی این پردازش ها میتواند مشکلات ناشی از تخصیص منابع را حل و فصل نماید. براي مثال در فروشگاه ها و
یا مدیریت حمل و نقل شهرها با استفاده از آنالیز داده هاي ترافیکی.
موجب می گردد تا محصولات منطبق بر این تکنولوژي در آینده مشکل سازگاري با تجهیزات جدید تر را HDCVI معماري قابل توسعه و گسترش
4K- با تکیه بر 3 جزء HDCVI نداشته باشند. و این امر به معنی حفظ سرمایه مشتریان در برابر تغییرات سریع تکنولوژي می باشد. 4.0
AI-HDCVI و نیز HDCVI, IoT HDCVI صنعت نظارت تصویري را به عصري جدید تر شامل رزولوشن هاي بالاتر ، هوشمندتر و ساده تر هدایت
می کند.
4K را وارد دنیاي HDCVI داهوا میکند- دنیایی روشن تر!
4 نخستین محصول تولیدي داهوا در سال 2017 می باشد. در حالی که سایر تولیدکنندگان در تلاش براي ارتقاي پهناي باند در K-HDCVI
4 آنالوگ خود را با استفاده از مکانیزم برتر خود در مدولاسیون K Ultra HD انتقال با استفاده از کابل کواکسیال می باشند، داهوا نخستین راهکار
4K- تا 700 متر انتقال داد. راهکار RG 4 میتوان سیگنال ویدیو را با استفاده از کابل 6 K-HDCVI سیگنال و کاهش نویز روانه بازار می کند. در
به اضافه دوربین هاي چند سنسوري پانارومیک با 180 درجه Fisheye 4 در انواع صنعتی ، سقفی ، بولت و K داهوا شامل دوربین هاي HDCVI
Ultra High 4 می باشند که در نهایت تصاویري با K با پشتیبانی از رزولوشن –XVR- زاویه دید در کنار دستگاه هاي ذخیره ساز تصویر
با زاویه دید گسترده و شاهدي بر رخداد هاي مهم با جزئیات Full HD 2160 به معنی 4 برابر رزولوشن دوربین × معادل 3840 Resolution
شفاف و واضح می سازند.
4 را K در ظرفیت انتقال اطلاعات محدودیت روي کابل کواکسیال محدودیت دارند لذا امکان ارائه رزولوشن HD تمامی تکنولوژي هاي آنالوگ
ندارند. داهوا با تکیه بر مکانیزم مدولاسیون سیگنال و کاهش نویز برتر خود، مستقلا، تراشه هاي فرستنده و گیرنده را تولید کرده است تا بتواند به
4K-HDCVI این موفقیت دست یابد. محصولات داهوا ظرفیت انتقال تا مسافت هاي خیلی دور را نیز دارند:
RG -با استفاده از کابل 6 انتقال همزمان تصویر و صدا بدون افت تا 700 متر
RG -با استفاده از کابل 59 انتقال همزمان تصویر و صدا بدون افت تا 500 متر
UTP CAT -با استفاده از کابل شبکه 6 انتقال همزمان تصویر و صدا بدون افت تا 300 

 

 


را IP و CVBS سازگاري دارد، در عین حال، دوربین هاي HDCVI/HDTVI/AHD 4 نیز با همه دوربین هاي موجود K XVR دستگاه هاي جدید
4 را بسیار ساده و مقرون به صرفه می سازد. نصب، تنظیمات، کاربري و نگه K HDCVI نیز پشتیبانی میکند. مجموعه تمام این ها بروز رسانی
4K- خود را به DVR 4 کاملا مانند نسل هاي گذشته بوده که همان آسودگی سیستم آنالوگ را در بر دارد. هنگامی که دستگاه K HDCVI داري
4K ارتقا دادید، میتوانید به سادگی دوربین هاي کنونی را با دوربین HDCVI تعویض نمایید.
2160 را با عملکردي بی نظیر در شب هنگام به × میتواند خروجی 3840 SONY 4/3” 8MP با استفاده از سنسور DH-HAC-HF3805G
به خوبی روي آن قرار گرفته M می باشد که لنز از نوع 43 HD جهت اندازه سنسور بزرگ آن ،تامین کند. هم چنین این نخستین دوربین آنالوگ
را براي انتخاب در دسترس مشتریان قرار داده است. در نتیجه کاربران میتوانند لنزهاي مختلفی براي M است و طیف گسترده لنزهاي 43
سناریوهاي مختلفی انتخاب و تهیه کنند. این دوربین ویژگی هاي ممتازي مانند فوکوس خودکار، بزرگنمایی تصویر براي تشخیص داینامیک و
منو به سادگی در دسترس قرار میگیرند. OSD اتصال به آلارم بدون نیاز به هیچ تجهیز دیگري را داراست. تمامی تنظیمات و گزینه ها از طریق
مجموع دوربین و محفظه را میتوان در فضاهاي بیرونی نیز به کار برد.
DH-HAC-HF3805G به درستی دوربینی با قابلیت هاي بالا براي نظارت
در محیط هاي کم نور می باشد.
DH-HAC-HF3805G دوربین
HD 4 آنالوگ K Ultra WDR Starlight محیط هاي کاربردي دوربین داهوا
مادون قرمز چند سنسوري(چند لنزي) با زاویه HD است که در واقع نخستین دوربین آنالوگ DH-HAC-PFW محصول برجسته ي دیگر 3601
4 می باشد. این محصول از الگوریتم پیشرفته ي داهوا براي در کنار هم قراردادن تصویر 3 سنسور و K دید پانارومیک 180 درجه و رزولوشن
منو انجام میشود که براي کاربران بسیار ساده و آسان می باشد. با استفاده از 3 OSD تشکیل یک تصویر بهره می برد. تنظیمات دوربین از طریق
این دوربین مادون قرمز حتی در شرایط محیطی با نور کم نیز عملکرد فوق العاده ایی دارد. خروجی ، F و لنز هاي با 1.4 STARVIS سنسور سونی
4K XVR تصویر این دوربین میتواند به صورت 3 تصویر مجزا و یا یک تصویر به هم دوخته شده از 3 لنز باشد. در ترکیب با دستگاه هاي تصاویر
پانارومیک می توانند یک کروز الکترونیکی را تشکیل دهند که در چند تصویر هم زمان کنار هم، چند هدف به صورت مجزا با استفاده از تکنیک
بزرگنمایی در رد یابی، ردیابی شوند. هم چنین این دوربین از ویژگی تشخیص اجسام متحرك در نواحی مهم بهره می برد. علاوه بر اینها بدنه
دوربین داراي استانداردهاي
IK و 10 IP67 بوده که استفاده از آن در ورودي و خروجی هاي مهم ، چهارراه هاي کلیدي در شهرها و پارك ها را
ممکن ساخته است.
DH-HAC-PFW دوربین 3601
DH-HAC-PFW تصویر دوربین 3601
خلاصه
در این HDCVI را بالا می برد و از سرمایه گذاري مشتریان HD پتانسیل فضاي بازار براي آنالوگ AI-HDCVI 4 و K-HDCVI, IoT HDCVI
را پایه گذاري خواهد شد. براي HDCVI زمینه حراست می کند. محصولات جدید در طی سال 2017 معرفی خواهند شد و چهارچوب 4.0
دسترسی به اطلاعات جدیدترین محصولات ما را در فیس بوك و لینکداین دنبال کنید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهر پرداز می باشد